انتخابات در افغانستان

 

برای خواند این مطلب به ادامه مراجعه کنید

انتخابات در افغانستان

انتخابات در افغانستان با نه چندان شور و شوقی که انتظارش بود برگزار شد ، این دومین باری بود که مردم در افغانستان به پای صندوق های رای میرفتند تا ریس جمهور خودرا خود انتخاب کنند وباید خیلی بیشتر از این مردم اشتراک میکردند .ولی یک تعداد عواملی بودند که مانع اشتراک مردم در انتخابات شد و عواملی که سبب این کمرنگ بودن حضور مردم در انتخابات شد زیاد هستند ولی عمده ترین عامل این بی میلی مردم نظر به انتخابات بی امنیتی بود اگرچه دولت خیلی کوشید تا مردم را مطمین سازد از امنیت روز انتخابات ولی مردم از دولت فعلی نامید شده اند و به این هم باور نکردند ، حتی دولت کوشید تا به دورنگهداشتن مردم از اخبار خشونت ها در روز انتخابات به سانسور رسانه ها هم دست زد.این یک اشتباه بود که حکومت کرد چون مردم بیشتر ترسیدند از اینکه در این روز چی در انتظاراست و چرا دولت میترسد که دست به این عمل زد واین خود نشان دهنده ضعف حکومت وترس هرچی بیتشر مردم شد.

علت دیگر عدم توجه مردم به انتخابات  جدید بودن این مساله برای شان بود یعنی انتخابات یک چیز نو در زندگی شان بود ومعلومات کافی هم در مورد انتخابات نداشتند وعامل دیگری که سبب شد تا مردم در انتخابات با نگاه عجیبی ببینند موجودیت بیش از ۳۰ کاندیدا بود یعنی مردم نمیدانستند که واقعاً برای کی رای بدهند چون نمیشد که روی سوابق این کاندیدا قضاوت کرد وبرای شان رای داد به دلیل اینکه کاندیدا که شناخته شده بودند سوابقی نداشتند که میشد توسط آن رای گرفت یعنی بغیر از فریب ، قتل و دزدی دیگر سابقه نداشتند ویک تعداد کاندیدای هم بود که مردم اصلاً آنها را نمی شناختند وهیچگونه سابقه کاری و تحصیلی نداشتندو سبب این تعدد کاندیدا قانون اساسی فعلی است که در قانون اساسی هیچگونه سابقه کاری و تحصیلی را برای کاندید کردن در انتخابات قید نکرده است.و این قبیل کاندیدها صرف میخواستند  که مردم بشناسد شان تا بتوانند به یک پوست دولتی دردولت بعدی برسند.

از روی برنامه های شان هم نمیشد که قضاوت کرد ورای داد چون تمام برنامه های کاری این کاندیدا یکسان بود و یا هیچ برنامه کاری نداشتند وهیچ یک برنامه کاری از این کاندیدا طرح جامع برای حکومت آینده نداشتند. درمیان این همه کاندید ها صرف سه کاندیدا مطرح هستند که حامد کرزی ریس جمهور فعلی افغانستان ، داکتر عبدالله عبدالله و رمضان بشردوست و در رده چهارم هم داکتر اشرف غنی احمدزی قرار دارد.

حامد کرزی ریس جمهور فعلی افغانستان است و هفت سال حکومت کرده ودراین سال حکومتش تنها دست آوردی که میتوان به آن حسات کرد آزادی بیان است وبس در دوره حکومت حامد کرزی هیچگونه تغیری در زندگی مردم رونما نگردید که زندگی مردم را بهتر سازد بلکه زندگی مردم بدتر و حتی در جنوب زندگی کم کم دارد ناممکن میشود. در سوابق کاری حامد کرزی باید یاد آور شد که چتدی در وزارت خارجه هم به حیث معین کار کرده است .

داکتر عبدالله عبدالله

از جهاد شروع کرده با احمدشاه مسعود بوده و بعداً به حیث سخنگوی احمدشاه مسعود بود در کنفرانس بن نقش مهمی داشت وبه همین دلیل به حیث وزیر خارجه تعین شد و بعداً با مشکلاتی که با حامدکرزی پیداکرد از سمت وزارت خارجه برکنار شد و بعداً هیچگونه فعالیت سیاسی که چشمگیر باشد نداشته و وابسطه به حزب جمعیت اسلامی به رهبری برهان الدین ربانی است 

رمضان بشردوست

شخصی است که هیچگونه سوابقی که نشان دهنده فعالیت سیاسی اش چی در داخل و چی در خارج افغانستان باشد ندارد، در فرانسه حقوق وعلوم سیاسی را خوانده و در زمان حکومت کرزی به دحیث وزیر پلان تعین شد که این خود یک سوال است که تا حال کسی به جوابش نمی فهمد که چنین شخصی چگونه که هیچگونه سابقه کاری در حکومت افغانستان ندارد چگونه به یکبارگی به حیث وزیر  چنین وزارت مهم تعین و به خاطر دور کردن رمضان بشردوست از حکومت وزارت پلان که هسته مرکزی یک دولت است از بین برده شد.

وحال درباره رای که این کاندیدا بدست میاورند بحث میکنیم

طبق آمار ارایه شده از نتایج اولیه انتخابات حامدکرزی با تفاوت کمی از عبدالله عبدالله در اول و عبدالله عبدالله بعداز کرزی و رمضان بشردوست بعداز عبدالله عبدالله شخص سوم است.

ارای را که کرزی گرفته تمام رای آن عده مردم است که بغیر از زبان و ملیت پرستی به دیگر فکر نمیکنند یعنی تمام ارای کرزی از آن عده مردمی است که نشنلست هستند، اگر پشتون هستند نشنلست هستند و به کرزی به دلیل رای دادند که پشتون است ، اگر تاجیک هستند به دلیل رای دادند که جنرال فهیم با کرزی است این هم یک ملیت پرستی است واگر هزاره ها به کرزی رای دادند این هم به دلیل موجودیت محقق در کنار حامدکرزی است واگر ازبک ها  به خاطر برگشتاندن دوستم از ترکیه به کرزی رای دادند.وامکان تقلب هم برای کرزی خیلی زیاد مهیا بود وبیشترین تقلب صورت گرفته به نفع حامد کرزی است.

آنعده مردمی که به عبدالله رای دادند تعداد بیشتر شان نشنلست هستند و به دلیلی به عبدالله رای دادند که درزمان جنگ ها با احمدشاه مسعود بود ویک تعداد دیگری هم به عبدالله بخاطری رای دادند که از حکومت کرزی خسته شده اند و میخواهند شخصی که در راس حکومت است تغیر کند و گزینه بهتر از داکتر عبدالله در میان کاندیدا نبود.

رمضان بشردوست شخص سوم در انتخابات است ، رای را که رمضان بشردوست گرفته مربوط به آنعده مردم افغانستان میشود که سیاسی نیستند و فقط به گفتار بشردوست مجذوب شده اند وبه وی رای دادند، غافل از اینکه بدانند که رمضان بشردوست به یکباره گی از کجا درصحنه سیاست افغانستان نمان شد. ناگفته نماند که رمضان بشردوست خودهم یک شخص سیاسی نیست وتا ۲۰ روز قبل از انتخابات بحث های را که میکرد بسیار ضعیف بودند ولی به یکباره گی در این ۲۰ روز تغیر کرد و بحث هایش جالب و عافلانه تر شدند که این هم معلوم نیست که چی تا بشردوست تغیر کند؟

وکاندیدا باقی مانده تماماً مربوط به یک حزب میشوند وحزب هایشان هم چنان بزرگ نیستند تا سرنوشت سازبرای شان باشد وهمان مقدار رای که بدست میاورند هم مربوط به افرادی است که در حزب با هم یکجا هستند .

واین یک حقیقت است که رای کرزی و عبدالله رای مردم سیاسی افغانستان است و رای بشردوست رای آنعده مردمی افغانستان است که به هیچ وجه از سیاست چیزی نمیدانند.

تفاوت ارای کرزی وعبدالله خیلی کم هستند و احتمال دارد که همین طور تا اخیر بماند واگر ما به ارا نظر نیندازیم وتقلب جدی هم صورت نگیرد این امکان وجود ندارد که یکی از این کاندیدا در دور اول انتخابات ۵۰ % ارا را بدست بیاورند واگر هیچ یک از کاندیدا این مقدار رای را بدست آورده نتواند انتخابات به دور دوم کشانیده میشود. انتخابات دور دوم میان کرزی و عبدالله است وسبب اینکه انتخابات به دور دوم برود هم ارای است که رمضان بشردوست بدست  آورده است.

اگر انتخابات به دور دوم برود به احتمال قوی که عبدالله عبدالله برنده انتخابات است . چون افرادی که به بشردوست رای داده اند به عبدالله رای دوباره خودرا میدهند بخاطریکه آنها نشنلست نیستند واگر میبودند که رمضان بشردوست رای نمیداند وفقط تغیر میخواهند که بیاید و ریس جمهور تغیر کند.

رای حامد کرزی از جنوب هم کم میشود ورای جنوب برای حامد کرزی سرنوشت ساز است ،دلیل اینکه ارای جنوب کم میشوداین است که طالبان در دور اول انتخابات مردم را تهدید کرده بودند که اگر کسی به انتخابات اشتراک کند وآنها انگشتی را که در رنگ انتخابات زده باشند را خواهد بریدید واین کار را در ولایت قندهار عملی کردند وانگشت چندتن را بریدند پس مردم جنوب از ترس از دست دادند انگشت شان در دور دوم انتخابات اشتراک نمیکنند .

حامد کرزی خیلی زیا دکوشش میکند تا به هرصورتیکه امکان داشته باشد باید در دور اول انتخابات برنده شود چون شکست خودرا در دوم انتخابات میبیند.


۱۳ دیدگاه برای "انتخابات در افغانستان"

 • سلامء تبریک میگم چون که یک وبلاگ جامع درباره افغانستان ساختید ولی هنوز کامل نشده.
  برای تبادل لینک با ما لطفا ما را با نام ..:::مرکز دانلود ایرانیان:::… قرار دهید و بعد به ما خبر دهید با تشکر.
  http://www.ibn.blogfa.com

  1 آی بی ان در تاریخ (شهریور ۵, ۱۳۸۸ - ۱۱:۱۹ ق.ظ)


 • سلام آقا داریوش
  ممنون که وبلاگ مرا خواندی و اظهار لطف کردی. من تازه با وبلاگ نویسی آشنا شدم و مثل شما فعال نیستم.
  معلوم است که به اوضاع کشور و هموطنانتان توجه می کنید. امیدوارم که روزی همه انسانها، از جمله ملت افغانستان، در صلح و آرامش واقعی زندگی کنند و این به دست نمی اید مگر با رشد فکری بشر. اگر افراد فعالی مانند شما با استفاده از رسانه ها در این راستا گام بردارند، قطعا به نوع بشر کمک کرده اند.
  من مدیر مسئول یک نشریه دانشجویی انگلیسی در استان گلستان ایران هستم. سعی می کنم شماره جدید را که چند وقت دیگر چاپ می شود را روی وبلاگ بیاورم. خوشحال می شوم اگر سری بزنید.

  2 علی رایجی در تاریخ (شهریور ۶, ۱۳۸۸ - ۱۲:۲۵ ب.ظ)


 • با سلام وبلاگ جالبی دارین امیدوارم موفق باشین به امید اینکه کشوری آباد داشته باشید

  3 kord در تاریخ (شهریور ۶, ۱۳۸۸ - ۹:۴۵ ب.ظ)


 • وب پربار و به روزی داری ،خوشم اومد.
  خسته نباشی .
  من لینکت کردم می تونی بیای و بببینی.

  4 امواج در تاریخ (شهریور ۷, ۱۳۸۸ - ۸:۱۲ ق.ظ)


 • سلام برادرعزیز شما خودتان قشنگ هستید که وبلاگ قشنگ دارید بعضی معلومات جالب وخواندنی ادبی اسلامی علمی را اگر در سیایت زیبا خود جاه بدهید وبلاگ تان قشنگتر خواهد شود.

  سلام برادر شما شیرعلی

  5 شیرعلی در تاریخ (شهریور ۷, ۱۳۸۸ - ۱۰:۵۶ ق.ظ)


 • سلام
  وب جالبی دارید براتون آرزوی موفقیت می کنم
  شاد باشید

  6 نیلوفر در تاریخ (شهریور ۱۰, ۱۳۸۸ - ۲:۰۶ ق.ظ)


 • سلام از تبریز ایران زمین به شما

  7 یوسف در تاریخ (شهریور ۲۴, ۱۳۸۸ - ۱۰:۱۲ ب.ظ)


 • انتخابات امسال در افغانستان نمایش مبتذل، آمیخته باتوهین و خنده بر احساسات مردم این کشور بود که براه انداخته شد. هر چند مورد استقبال گرمی قرارنگرفت. اما آنچه شایان ذکر است وابستگی نامزدهای ریاست جمهوری به اشغالگران رامبو نما و مهمانان ناخوانده است که در هشت سال اخیر فقیرترین کشور و مردم دنیا را بیشرمانه بازیچه ی مانور های مختلف سیاسی ونظامی خود از قبیل جنگ علیه تروریزم بین المللی، آزادی و دیموکراسی غربی که به هیچ نوعی با جامعه ی سنتی افغانستان هماهنگ نیست ، گشایش بازار های آسیای میانه برای کالا های غربی ، آزمایش جنگنده ها و اسلحه های جدید نظامی بالای مردم که خود با گرسنگی میجگنند ، تاسیس پایگاه های جدید ناتوخارج از مرز های اروپا…..قرارداده اند. افسوس بر حال مردمی که از یک طرف با فقرو بدبختی و عقب ماندگی و بی سوادی دست به گریبان اند و از طرف دیگر اسیر پنجه های دراکولای امپریالیسم غرب.

  امریکا و متحدین غربی اش همان طورکه عراق را به حوزه های اتنیکی تبدیل کردند افغانستان را نیز به جغرافیای قومی و نژادی و زبانی مبدل ساختند. درعراق ، کشور به حوزه های شیعه، سنی و کرد تقسیم شده است. که مردم این حوزه ها صرف به همنژادان و هم مذهبانشان رای میدهند. ما شاهد همچون تقسیمات نا همگون در انتخابات کشور مان هستیم.

  و اما در نمایش انتخابات امسال، مردم بار دیگر شاهد نبرد آزمایی وابستگان جبین سایده و آزماند غربی اند که چون عروسک ها ( دست نشانده ها) به دست اشغالگران به حرکت میایند و آنچه از گذرگاه ریاست جمهوری قلابی به دست میارند انبار سرمایه هایست که میتواند به گنج شان بیافزاید. هرچند مردم از گرسنگی مجبور به فروش اولاد شان باشند یا از علف وسبزه مثل حیوانات تغذیه کنند.

  فساد خانواده ی کرزی از کی پنهان است. بار ها شاهد گزارشات از رسانه های داخلی و خارجی بودیم که برادران کرزی ، محمود و احمد ولی سرمایه هنگفتی را بعد از تکیه زدن کرزی بر اریکه قدرت انبار داشتند. هردو به تجارت مواد مخدر می پردازند و با اتکا به قدرت سیاسی برادرشان توانسته اند امپراطوری تجارتی بنا نمایند که هم اکنون این دو که زمانی در یکی از رستوران های درجه سوم امریکا از نوعی آسیایی اش نمی توانستند کمر از ظرف شستن راست کنند به سرمایه دار ترین آدمک های افغانستان تبدیل شده اند.

  بار دیگر کرزی جنگسالاران و باجگیران و متجاوزین به مال و ناموس مردم را دور خود گرد آورده است تا بر تکیه بر شانه های پلید آنها بازی قلابی انتخاباتی را ببرد. به این ترفند سیاسی ولی احمقانه نگاه کنید که بعد از پیروزی انتخابات ۲۰۰۴ بار ها حرف از محکمه جنگسالاران میزد ولی هم اکنون بردوش آنها استاده مانیفست انتخاباتی اش را اعلام میکند. و این جنگسالاران گدامنش که به هیچ وجه نمیتوان آنها را نماینده قومی شان نامید و کسانی اند که در ترمینالوژی سیاسی به آنها (opportunists) یا مصلحت گرایان گویند.

  بار دیگر میلیون دلار آمریکایی برای خریدن آرای مردم به نفع کرزی به افغانستان سرازیر شد.

  همچنان رژیم کابل رسانه‌های خبری را از نشر اخبار نبرد در افغانستان بر حذر داشت تا مبادا این اخبار جنگ دلهره و خوفی را در مردم ایجاد نماید و مانع عدم ورود مردم به پای صندوق‌های رای گردد. اما حقیقت
  این نبود، حقیقت این بود که رژیم با این اقدام می‌خواست رسانه‌ها را از تقلب و تزویر در نمایش انتخابات به دور نگهدارد . این در حالیست که نمایندگان سازمان ملل و ناظرین بین المللی اعتراف به تقلب انتخابات در ولایات غزنی ، قندهار و پکتیا نموده اند.
  وعلی الرغم این همه اقدامات, طالبان هم تا عمق کابل نفوذ دارند و در هرگوشه ی شهر که بخواهند میتوانند تلفات سنگینی را وارد نمایند این هم نمونه ی از کارکردگی های دولت پوشالی است که نتوانسته است حتی در این هشت سال امنیت را در داخل شهر کابل تامین نماید چه رسد به ولایات ونقاط دیگر کشور.
  و دیگر اینکه این انتخابات نمایش تمثیلی بیش نیست و برنده شدن این و آن شخص از غلامی و دست نشاندگی این رژیم نمی‌کاهد بلکه رئیسی که بر لبه‌های نیزه اشغالگران بر مسند تکیه داده می‌شود هیچگاهی از مشروعیتی بهره‌مند نیست. عدم کثیر شرکت مردم جنوب در این انتخابات مشروعیت برنده ی انتخابات ریاست جمهوری را زیر سوال میبرد.

  8 حامد باختری در تاریخ (شهریور ۳۰, ۱۳۸۸ - ۸:۴۸ ب.ظ)


 • uMDHS5 oxpyfaeenjjj, [url=http://whjvdistkvxo.com/]whjvdistkvxo[/url], [link=http://sankqitplhqs.com/]sankqitplhqs[/link], http://vbejlmhvfgcp.com/

  9 ohfhbj در تاریخ (شهریور ۳۱, ۱۳۸۸ - ۳:۴۶ ب.ظ)


 • wqtT9H ttvvgiscbtop, [url=http://jsbtevhwxqik.com/]jsbtevhwxqik[/url], [link=http://ktgbwdexzryg.com/]ktgbwdexzryg[/link], http://nrylkcihkkkj.com/

  10 nnbciuxwe در تاریخ (آبان ۶, ۱۳۸۸ - ۳:۴۸ ق.ظ)


 • ۷۱۶Yg8 nzyriripnntz, [url=http://ulcnrquifbil.com/]ulcnrquifbil[/url], [link=http://mmpjsqltucjo.com/]mmpjsqltucjo[/link], http://bbdbumcbhynk.com/

  11 llhigbereh در تاریخ (بهمن ۱۵, ۱۳۸۸ - ۵:۳۵ ب.ظ)


 • EDTxlI ofbmanagtyli, [url=http://isxgmbborrdo.com/]isxgmbborrdo[/url], [link=http://pphqwkffbdrd.com/]pphqwkffbdrd[/link], http://fupqzgutadsd.com/

  12 fjppfcr در تاریخ (فروردین ۱۶, ۱۳۸۹ - ۱:۳۶ ب.ظ)


 • Y0XB8R vtepttcjordu, [url=http://xlqkkiuailmb.com/]xlqkkiuailmb[/url], [link=http://fpvozssqdsfs.com/]fpvozssqdsfs[/link], http://usgepjolgfos.com/

  13 ghruvz در تاریخ (تیر ۳, ۱۳۸۹ - ۱۲:۵۳ ب.ظ)


پاسخ دهید

Comments RSS مشترک خوراک دیدگاه ها شوید.
Trackback یک trackback از سایت خود ارسال کنید.
Trackback URL: http://darush.blog.af/1388/06/04/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/trackback/