نمیدانم چی بنویسم

ّبه امید اینکه خوش بگذرد

بایگانی برای 29 اکتبر 2009

گفته ها و نا گفته ها

پنج‌شنبه, 29 اکتبر 2009

نگفتنم بهتر است در دنیایی که گفته هایش از
نگفته هایش کمــــــتر است و
نگفته بسیــــــار در دل
گفته های اندک …

پرواز

چهارشنبه, 21 اکتبر 2009

ان که می خواهند روزی پرواز عشق را تجربه کنند

نخست باید:

“روی پاهای خود ایستادن را بیاموزند”

پرواز را که با پرواز آغاز نمی کنند!

بی سوادی

یکشنبه, 18 اکتبر 2009

بیسوادان عصر جدید کسانی نیستند

که نمیتوانند بخوانند

بلکه کسانی هستند که دیگر نمیتوانند بیاموزند

ونمیتوانند آموخته های کهنه را با نو جایگزین کنند.

اگر امکان داشته باشد زیباست

پنج‌شنبه, 15 اکتبر 2009

چه سخت است پوشاندن غم در حصار لبخند

یک یاد اوری

یکشنبه, 11 اکتبر 2009

یاد مان باشد دل کسی را نشکنیم

سه‌شنبه, 6 اکتبر 2009

صدایی آشنای آسمان و زمین و گلها مرا صدا می کنند
خبری خوش آنها می گویند, آماده باش باران می آید
آنها می دانند که من همیشه ,وجودم به تمامی ,پذیرایِ باران است
لبخند می زنم برای دیدار باران آماده می شوم
چتر نه ,چتر نمی خواهم ,هیچگاه چتر نخواسته ام
دوست دارم ,من و باران یکی شویم دوست دارم تر شوم ,
تر ازباران زیر باران اشک میریزم اشک… اشک… اشک
این اشکها, گرفتگیهای دلم است
می خواهم باران همه ی گرفتگیهای دلم را پاک کند

الهی !!!

دوشنبه, 5 اکتبر 2009

الهی

مرا سحرخیزی پرندگان

سخاوت کشتزاران

محبت مادران

رحمت آسمان

و وسعت دل عاشقان ده

تا با خورشید در وقت طلوع

با مهتاب در تاریکی شب

با هر نوری حتی از یک کرم شبتاب

واژه های خوب دوست داشتن را نجوا کنم

و عاشقی را مشق کنم

و آنگونه که تو می‌خواهی باشم.

Powered by WordPress    •    Entries (RSS)    •    Comments (RSS)    •    Special Thanks to Persian WordPress

WordPress Theme Design by Partnerstvo.ru & Translation byHamed Malek