نمیدانم چی بنویسم

ّبه امید اینکه خوش بگذرد

بایگانی برای 21 مارس 2010

سال نو مبارک Happy New Year

یکشنبه, 21 مارس 2010

زمستان بساطش را آهسته آهست جمع ميكند

میخواهد كه از اين‌جا برود به همراه بار و بُنه

باد بهاري میپيچد لاي درخت‌ها و گل‌ها

جان ميگیرند یک‌بار ديگر شاپرك‌ها و سنبل‌ها

بهار دارد سر ميرسد به همراه قشنگي‌هایش

به همراه طراوت و يک دنيا مهر و خوبي‌هایش

مهمانی رفتن شروع میشود این طرف و انطرف

خنده و شادي باز میاید‌ منزل ما از همه سو

مي‌خواهم كه درسال جديد كارهاي بهتري كنیم

مي خواهم كه غصه نخوریم تا زنده باشیم

سالي‌كه ماندگار شود، هم برای من، هم برای تو

 

يک سال خوب، سالي‌كه پر باشد از اتفاق نو

Powered by WordPress    •    Entries (RSS)    •    Comments (RSS)    •    Special Thanks to Persian WordPress

WordPress Theme Design by Partnerstvo.ru & Translation byHamed Malek