نمیدانم چی بنویسم

ّبه امید اینکه خوش بگذرد

بایگانی برای 24 می 2010

خاطره پرواز

دوشنبه, 24 می 2010
براي كشتن يك پرنده يك قيچي كافيست…
لازم نيست آن را در قلبش فرو كني
يا گلويش را با آن بشكافي..
پرهايش را بزن ….
خاطره ي پريدن با او كاري ميكند كه خودش را به اعماق دره ها
پرت كند.

تنهای

یکشنبه, 23 می 2010
ای کـاش تـنـهــا یـکـنـفــر…
هــم در ایــن دنــیــا مـــرا یــاری کـنــد ..
ای کـــاش مـــی تـــوانــستـــم …
بــا کـسـی درد دل کـنـــم تـــا بـگــویـــم کــه …
مــن دیــگــر خـســتـــه تـــر از آنـــم کـــه زنـــدگــی کـنـــم
تـــا بـــدانـــد غــم شـبــهـــا یــــم را….
تــــا بــفــهــمـــد درد تــــن خــستـــه و بـیــمــــارم را …..
قــانـــون دنــیـــا تــنـــهــایـــی مـــن اســـت
و تـنــهــــایــی مـــن قـــانـــون عــشـــق اســـت….
و عــشـــق ارمــغـــان دلــدادگــیــســت……
و ایـــن ســـرنــــوشـــت ســـادگـیــســـــت….

زندگی

پنج‌شنبه, 6 می 2010

زندگی را می‌توان حس کرد
با لمس یک گلبرگ
یا بارش باران،
به روی یک کویر خشک و بی وسعت
زندگی را می‌توان با دیگران حس کرد

زندگی را می‌توان دید
در روز و شب کوتاه
در چشم انتظاری‌ها
در حسرت، درد و آه
زندگی در فکر ما، در روح ما جاریست

زندگی را می‌توان فهمید
زندگی کلمه، جمله، یک حرف است
احساس است!
زندگی را می‌توان در وسعت اندوه‌ها فهمید

زندگی را می‌توان شنید
زندگی یک آه از اعماق دل
یا خنده‌ای شیرین…
زندگی یک صحبت ساده
در کلمات ما جاریست

زندگی را می‌توان آموخت
زندگی را از زبان بلبلان!
از عشق!
از انسان می‌توان آموخت
زندگی را می‌توان از صحبت اطرافیان آموخت

ای وای

پنج‌شنبه, 6 می 2010

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد در دام مانده باشد صیاد رفته باشد

آواز تیشه امشب از بیستون نیامد گویی به خواب شیرین فرهاد رقته باشد

خودت باش

پنج‌شنبه, 6 می 2010

کسی باشد که خودت میخواهی نه اینکه که کسی باشی که دیگران میخواهند

Powered by WordPress    •    Entries (RSS)    •    Comments (RSS)    •    Special Thanks to Persian WordPress

WordPress Theme Design by Partnerstvo.ru & Translation byHamed Malek