نمیدانم چی بنویسم

ّبه امید اینکه خوش بگذرد

بایگانی برای 25 ژوئن 2010

خدایا شکرت

جمعه, 25 ژوئن 2010

پروردگارا

من در توانگری ام ، ناتوان و تهیدستم

در داناییم ، جاهل و نادانم

در ندگی ام ، مقصر و شرمسار

تو را سپاس که عیبهایم را پوشاندی و لغزشهایم را برخلائق فاش نساختی

تو را شکر که دیدی و رسوا نکردی

که دانستی و چشم پوشی کردی

خدایا….. .

گر چه مستحق عقوبتم ، اما امیدوار رحمت و عطوفتم

طعم زهر

دوشنبه, 7 ژوئن 2010

باید زهرا را هم چیشد که تا به تلخ بودن آن یقین کنی

احساس بارانی

جمعه, 4 ژوئن 2010

چی سخت است

بفهمی که ما نمیشود

ولی بازهم بخواهش

نفس است یا عشق

من در همین ماندم

حیرت از این نه نفس است ،

نه عشق

پس این چی است؟؟

دل تنگ

قلب گرفته

و احساس بارانی بودن؟؟؟؟

Powered by WordPress    •    Entries (RSS)    •    Comments (RSS)    •    Special Thanks to Persian WordPress

WordPress Theme Design by Partnerstvo.ru & Translation byHamed Malek