نمیدانم چی بنویسم

ّبه امید اینکه خوش بگذرد

بایگانی برای 27 سپتامبر 2010

فراموشت نمیکنم هرگز

دوشنبه, 27 سپتامبر 2010

اگربا گریه دریایی بسازم

اگرباخنده رویایی بسازم

اگرخنده شود درمن فراموش

اگرگریه شودبامن هم آغوش

توراهرگز نخواهم کرد فراموش

وقتی که تو نیستی

شنبه, 25 سپتامبر 2010

وقتی تو با من نیستی از من چه می ماند
از من جز این هر لحظه فرسودن چه می ماند
از من چه می ماند جز این تکرار پی در پی
تکرار من در من مگر از من چه می ماند
غیر از خیالی خسته از تکرار تنهایی
غیر از غباری در لباس تن چه می ماند
از روزهای دیر بی فردا چه می آید
از لحظه های رفته ی روشن جه می ماند
از من اگر کوهم اگر خورشید اگر دریا
بی تو میان قاب پیراهن چه می ماند
بی تو چه فرقی می کند دنیای تنها را
غیر از غبار و آدم و آهن چه می ماند

Powered by WordPress    •    Entries (RSS)    •    Comments (RSS)    •    Special Thanks to Persian WordPress

WordPress Theme Design by Partnerstvo.ru & Translation byHamed Malek