نمیدانم چی بنویسم

ّبه امید اینکه خوش بگذرد

فراموشت نمیکنم هرگز

اگربا گریه دریایی بسازم

اگرباخنده رویایی بسازم

اگرخنده شود درمن فراموش

اگرگریه شودبامن هم آغوش

توراهرگز نخواهم کرد فراموش

دیدگاهی بنویسید

Powered by WordPress    •    Entries (RSS)    •    Comments (RSS)    •    Special Thanks to Persian WordPress

WordPress Theme Design by Partnerstvo.ru & Translation byHamed Malek