نمیدانم چی بنویسم

ّبه امید اینکه خوش بگذرد

بایگانی برای 10 اکتبر 2010

یکشنبه, 10 اکتبر 2010

بهاى دوست نه به “زیبایی” اوست، نه به “دارایی” اوست. تنها به “وفاداری” اوست.

Powered by WordPress    •    Entries (RSS)    •    Comments (RSS)    •    Special Thanks to Persian WordPress

WordPress Theme Design by Partnerstvo.ru & Translation byHamed Malek