نمیدانم چی بنویسم

ّبه امید اینکه خوش بگذرد

بهاى دوست نه به “زیبایی” اوست، نه به “دارایی” اوست. تنها به “وفاداری” اوست.

یک دیدگاه برای “”

  1. betandhome گفته:

    I like darush.blog.af, bookmarked
    bet and home

دیدگاهی بنویسید

Powered by WordPress    •    Entries (RSS)    •    Comments (RSS)    •    Special Thanks to Persian WordPress

WordPress Theme Design by Partnerstvo.ru & Translation byHamed Malek