نمیدانم چی بنویسم

ّبه امید اینکه خوش بگذرد

بایگانی برای 22 جولای 2011

عشق

جمعه, 22 جولای 2011

ما باید که پرواز کنیم چون دو خط موازی …؛

با هم،

که به هم نمی پیوندند…؛

که نیز از یکدیگر دور نمی شوند…؛

و عشق، همین است…!!

Powered by WordPress    •    Entries (RSS)    •    Comments (RSS)    •    Special Thanks to Persian WordPress

WordPress Theme Design by Partnerstvo.ru & Translation byHamed Malek