نمیدانم چی بنویسم

ّبه امید اینکه خوش بگذرد

عشق

ما باید که پرواز کنیم چون دو خط موازی …؛

با هم،

که به هم نمی پیوندند…؛

که نیز از یکدیگر دور نمی شوند…؛

و عشق، همین است…!!

دیدگاهی بنویسید

Powered by WordPress    •    Entries (RSS)    •    Comments (RSS)    •    Special Thanks to Persian WordPress

WordPress Theme Design by Partnerstvo.ru & Translation byHamed Malek