نمیدانم چی بنویسم

ّبه امید اینکه خوش بگذرد

بایگانی برای ‘عکس های از داریوش’ دسته

ای وطن دوست دارم تا بی نهایت

دوشنبه, 20 آوریل 2009


“در روح و جان من میمانی ای وطن

به زیر پا فتد ان دلی

که بهر تو نلرزد…

شرح این عاشقی ننشیند در سخن…

که بهر عشق والای تو

همه جهان نیارزد…”*

جنگ شد…هنوز هم بعضی جاها جنگ است ای وطن تو دایم در جنگ بودی…

“ای افغانستان، افغانستان دور از دامان پاکت،

دست دگران،

بد گهران،

ای عشق سوزان

ای شیرین ترین رویای من

تو بمان،

در دل و جان…

ای افغاستان ،افغانستان،

گلزار سبزت دور از تاراج خزان…

نوت: این مطلب به صورت چسپناک بوده وموقعیت اش تغیر نمیکند ولی دیگر مطالب بلاگ همه روزه به روز میشوند.

امید تمام مطالب این بلاگ مورد توجه تان قرار بگیرد

داریوش خراسانیPowered by WordPress    •    Entries (RSS)    •    Comments (RSS)    •    Special Thanks to Persian WordPress

WordPress Theme Design by Partnerstvo.ru & Translation byHamed Malek