نمیدانم چی بنویسم

ّبه امید اینکه خوش بگذرد

خاطره پرواز

24 می 2010
براي كشتن يك پرنده يك قيچي كافيست…
لازم نيست آن را در قلبش فرو كني
يا گلويش را با آن بشكافي..
پرهايش را بزن ….
خاطره ي پريدن با او كاري ميكند كه خودش را به اعماق دره ها
پرت كند.

 

تنهای

23 می 2010
ای کـاش تـنـهــا یـکـنـفــر…
هــم در ایــن دنــیــا مـــرا یــاری کـنــد ..
ای کـــاش مـــی تـــوانــستـــم …
بــا کـسـی درد دل کـنـــم تـــا بـگــویـــم کــه …
مــن دیــگــر خـســتـــه تـــر از آنـــم کـــه زنـــدگــی کـنـــم
تـــا بـــدانـــد غــم شـبــهـــا یــــم را….
تــــا بــفــهــمـــد درد تــــن خــستـــه و بـیــمــــارم را …..
قــانـــون دنــیـــا تــنـــهــایـــی مـــن اســـت
و تـنــهــــایــی مـــن قـــانـــون عــشـــق اســـت….
و عــشـــق ارمــغـــان دلــدادگــیــســت……
و ایـــن ســـرنــــوشـــت ســـادگـیــســـــت….
 

زندگی

6 می 2010

زندگی را می‌توان حس کرد
با لمس یک گلبرگ
یا بارش باران،
به روی یک کویر خشک و بی وسعت
زندگی را می‌توان با دیگران حس کرد

زندگی را می‌توان دید
در روز و شب کوتاه
در چشم انتظاری‌ها
در حسرت، درد و آه
زندگی در فکر ما، در روح ما جاریست

زندگی را می‌توان فهمید
زندگی کلمه، جمله، یک حرف است
احساس است!
زندگی را می‌توان در وسعت اندوه‌ها فهمید

زندگی را می‌توان شنید
زندگی یک آه از اعماق دل
یا خنده‌ای شیرین…
زندگی یک صحبت ساده
در کلمات ما جاریست

زندگی را می‌توان آموخت
زندگی را از زبان بلبلان!
از عشق!
از انسان می‌توان آموخت
زندگی را می‌توان از صحبت اطرافیان آموخت

 

ای وای

6 می 2010

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد در دام مانده باشد صیاد رفته باشد

آواز تیشه امشب از بیستون نیامد گویی به خواب شیرین فرهاد رقته باشد

 

خودت باش

6 می 2010

کسی باشد که خودت میخواهی نه اینکه که کسی باشی که دیگران میخواهند

 

خدای مهربانم کمکم کن

28 آوریل 2010

خدای من:

در روزگاري زندگي ميكنيم كه مردمانش
به هر هوس و شهوتي عشق مي گويند
هر عريان و هر سياه چشمي را زيبا مي نامند
و هر جانور دو پايي را انسان مي دانند
خداي مهربان من
عشق واقعي ، زيبايي واقعي و انسان بودن واقعي
را به ما بچشان

 

یادم باشد

28 آوریل 2010

یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند
یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهم باشند
یادباشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم
که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آشتی دهد
یادم باشد که خودم با خودم مهربان باشم
چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باشد.

 

زندگی یعنی این

17 آوریل 2010

بیشتر مردم خودخواه و خودپرستند، تو اما آنها را ببخش
اگر صمیمی و مهربان باشی، تو را به انگیزه های دیگر متهم می کنند
تو اما صمیمی و مهربان بمان
اگر شریف و صادق باشی فریبت می دهند، تو اما هنوز هم شریف و صادق بمان
آنچه سالها ساخته ای را یک شب ویران می کنند، تو اما باز هم بیافرین و بساز
هر چه امروز خوبی کنی، فردا فراموش می کنند، تو اما همواره خوبی کن
اگر بهترین پاره های جانت را به جهان ببخشی، هرگز کافی نیفتد
تو اما بهترین پاره های جانت را ببخش …
این است حقیقت آرمانهای یک زندگی
زیرا فقط همین است که به جا می ماند

 

بی مقدمه

13 آوریل 2010

چطور ، بهتر زندگی کنم ؟
گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ،
با اعتماد ، زمان حالت را بگذران ،
و بدون ترس برای آینده آماده باش .
ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز .
شک هایت را باور نکن ،
وهیچگاه به باورهایت شک نکن .
زندگی شگفت انگیز است ، در صورتیكه بدانی چطور زندگی کنی ..
: آخر …. ،
مهم این نیست که زیبا باشی … ،
زیبااین است که مهم باشی ! حتی برای یک نفر .
ا كوچك باش و عاشق … كه عشق ، خود میداند آئین بزرگ كردنت را ..
بگذارعشق خاصیت تو باشد ، نه رابطه خاص تو با کسی .
موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن ..
هر روز صبح در آفریقا ، آهویی از خواب بیدار میشود و برای زندگی كردن و امرار معاش در صحرا میچرد ،
آهو میداند كه باید از شیر سریعتر بدود ، در غیر اینصورت طعمه شیر خواهد شد ،
شیر نیز برای زندگی و امرار معاش در صحرا میگردد ، كه میداند باید از آهو سریعتر بدود ، تا گرسنه نماند …
مهم این نیست كه تو شیر باشی یا آهو … ،
مهم اینست كه با طلوع آفتاب از خواب بر خیزی و برای زندگیت ، با تمام توان و با تمام وجود شروع به دویدن كنی ..
در اخیر
زلال باش …. ،‌ زلال باش ….. ،

 

ترس

12 آوریل 2010

همیشه از کسانی می ترسم که رشته ای مرا به آن ها وصل کرده است…چون نزدیک ترها دقیق تر میزنند، زخم هایشان درست در قلبم می نشیند…

 

Powered by WordPress    •    Entries (RSS)    •    Comments (RSS)    •    Special Thanks to Persian WordPress

WordPress Theme Design by Partnerstvo.ru & Translation byHamed Malek